Vietnamese English /

Lọc Chất Lỏng

POLYPROPYLENE

Giá: Liên hệ

POLYPESTER

Giá: Liên hệ

BANG TAI EP BUN

Giá: Liên hệ

MULTIFILAMENT FABRIC

Giá: Liên hệ

LƯỚI LỌC

Giá: Liên hệ

MONOFILAMENT FABRIC

Giá: Liên hệ

KIỂU DỆT

Giá: Liên hệ

PP NEEDLE FELT

Giá: Liên hệ

PE NEEDLE FELT

Giá: Liên hệ

TYPE1

Giá: Liên hệ

TYPE2

Giá: Liên hệ

TYPE3

Giá: Liên hệ

TYPE4

Giá: Liên hệ